Udostępnianie dokumentacji medycznej

Udostępnianie dokumentacji medycznej w Pomorskim Ośrodku Diagnostyki Medycznej PODIMED Sp. z o.o.

1. W celu uzyskania wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez niego, składa pisemny "Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej". 

Wnioski można pobrać i składać: 
- w medycznych komórkach organizacyjnych Podimed (pracowniach, poradniach, oddziale), 
- w Sekretariacie Podimed, 
- oraz na stronie internetowej www.podimed.com.pl. 

2. Przy odbiorze dokumentacji medycznej należy potwierdzić tożsamość dowodem osobistym lub innym dokumentem urzędowym ze zdjęciem. 

3. Udostępnienie dokumentacji medycznej nastąpi niezwłocznie (gdy jest ona niezbędna do zapewnienia dalszego leczenia, a zwłoka w jej wydaniu mogłaby narazić pacjenta na szkodę na zdrowiu), nie później niż w terminie do 7 dni roboczych, licząc od daty złożenia wniosku.

4. Odbiór dokumentacji medycznej: 
- osobiście, w godz. 7.00 - 15.00, od poniedziałku do piątku. 

5. W przypadku odbioru dokumentacji przez osobę upoważnioną: 
1) należy złożyć oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych mu świadczeniach zdrowotnych i/lub do uzyskiwania dokumentacji medycznej. 
W przypadku odbioru dokumentacji medycznej przez osobę inną niż wskazana w oświadczeniu powyżej, należy złożyć "Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej". 
2) Wzory oświadczeń/ upoważnień można pobrać: 
- w medycznych komórkach organizacyjnych Podimed (pracowniach, poradniach, oddziale), 
- w Sekretariacie Podimed, 
- oraz na stronie internetowej www.podimed.com.pl. 

Do pobrania:

Copyright © 2010 Podimed Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone
ul. Spółdzielcza 8, 78-400 Szczecinek, telefon: (094) 372 94 00
Crearé